8 Aug 2013

List of Vara, Yoga, Nakshatra, Tithi & Karana in Tamil Panchangam 2013

...Gowri Nalla Neram including Amirdha, Dhanam, Laabam, Rogam, Soram, Sugam, Uthi and Visham for each day. August 2013 Daily Hindu Panchangam (Nandana / Vijaya Nama … August 2013 – Hindu...
21 Dec 2015

New Year 2016 Holiday Calendar List Karnataka Public, Restricted

Yajur Upakarma, Raksha Bandhana 19/8/2016, Friday – Brahma Shri Narayana Guru Jayanthi 25/8/2016, Thursday – Sri Krishna Jamashtami 8/9/2016, Thursday – Kanya Mariyamma Jayanthi 13/9/2016, Tuesday – Thiru Onam 15/9/2016,...